Gratis verzending
100 dagen retour
Lage prijzen
5 miljoen producten
Klantenservice

Algemene Voorwaarden

Lees voordat je onze diensten gebruikt

1. Inleiding

LovingPrices levert zijn diensten aan u onder de mededelingen, voorwaarden en condities die in deze overeenkomst (de "Overeenkomst") staan. Bovendien, wanneer u een dienst van LovingPrices gebruikt (b.v. Klantenreviews), zult u onderworpen zijn aan de regels, richtlijnen, beleid, voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Privacy Mededeling, die op dergelijke diensten van toepassing zijn, en zij worden door deze verwijzing in deze Overeenkomst opgenomen. LovingPrices behoudt zich het recht voor om deze site en deze bepalingen en voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen.

Toegang tot, browsen op, of anderszins gebruik maken van de site geeft aan dat u akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden in deze overeenkomst. Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u verder gaat.

Het kan nodig zijn dat u een aparte overeenkomst aangaat, online of offline, met LovingPrices voor een dienst ("Aanvullende Overeenkomsten"). Als er een conflict of inconsistentie is tussen de Voorwaarden en een Aanvullende Overeenkomst, zal de Aanvullende Overeenkomst alleen voorrang hebben boven de Voorwaarden met betrekking tot die betreffende Dienst.

Mediapress Ltd.
Adres: Room D, Unit 2004, 20/F, Wing Tuck Commercial Centre, 177-183 Wing Lok Street, Sheung Wan HK, Hong Kong SAR.

Opmerking: Dit adres is niet geschikt als retouradres. Om uw product te retourneren, kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Door deze site te gebruiken, accepteert u deze overeenkomst en verklaart u dat u meerderjarig bent in uw rechtsgebied. Aanvullende voorwaarden en condities zijn van toepassing op sommige diensten aangeboden op LovingPrices en kunnen gevonden worden op de plaats waar de betreffende dienst wordt aangeboden.

Wij kunnen de voorwaarden van deze overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen. Door deze site LovingPrices te blijven gebruiken nadat wij dergelijke veranderingen hebben geplaatst, accepteert u de overeenkomst zoals gewijzigd.

2. Gebruik van LovingPrices

U verklaart dat de informatie die u op de site LovingPrices verstrekt juist en volledig is. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en voor alle verklaringen die worden afgelegd en handelingen of nalatigheden die op uw account plaatsvinden. Als u gelooft dat iemand uw wachtwoord of account zonder uw toestemming heeft gebruikt, moet u LovingPrices onmiddellijk op de hoogte brengen. Uw account kan ook worden beperkt of beëindigd om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken. Wij kunnen ook LovingPrices, of een deel van de site LovingPrices, op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving veranderen, toegang beperken, opschorten of beëindigen.

LovingPrices of zijn filialen zijn niet aansprakelijk voor inhoud op de site LovingPrices die u beledigend, onfatsoenlijk, of verwerpelijk vindt. Bepaalde producten zijn gelabeld met leeftijdsbeperkingen en kunnen alleen bedoeld zijn voor een volwassen publiek. Door een artikel met leeftijdsbeperking te bestellen, verklaart u dat u aan de leeftijdsbeperkingen voldoet.

Wij verkopen producten voor gebruik door kinderen; deze producten zijn echter bedoeld voor verkoop aan volwassenen. Als u nog niet meerderjarig bent in uw rechtsgebied, mag u de site LovingPrices alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd.

Het is verboden: De veiligheid van de site LovingPrices te schenden of pogen te schenden; Een apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van de site LovingPrices te verstoren of pogen te verstoren; of een motor, software, hulpmiddel, agent of ander apparaat of mechanisme (behalve de zoekmechanismen die door LovingPrices of andere webbrowsers van derden worden verstrekt) te gebruiken of pogen te gebruiken om op de site LovingPrices te navigeren of te zoeken.

3. Indienen van inhoud

U verklaart dat de informatie die u op de site LovingPrices verstrekt juist en volledig is. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en voor alle verklaringen die worden afgelegd en handelingen of nalatigheden die op uw account plaatsvinden. Als u gelooft dat iemand uw wachtwoord of account zonder uw toestemming heeft gebruikt, moet u LovingPrices onmiddellijk op de hoogte brengen. Uw account kan ook worden beperkt of beëindigd om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken. Wij kunnen ook LovingPrices, of een deel van de site LovingPrices, op elk ogenblik zonder bericht veranderen, toegang beperken, opschorten of beëindigen.

LovingPrices of zijn filialen zijn niet aansprakelijk voor inhoud op de site LovingPrices die u beledigend, onfatsoenlijk, of verwerpelijk vindt. Bepaalde producten zijn gelabeld met leeftijdsbeperkingen en kunnen alleen bedoeld zijn voor een volwassen publiek. Door een artikel met leeftijdsbeperking te bestellen, verklaart u dat u aan de leeftijdsbeperkingen voldoet.

Wij verkopen producten voor gebruik door kinderen; deze producten zijn echter bedoeld voor verkoop aan volwassenen. Als u nog niet meerderjarig bent in uw rechtsgebied, mag u de site LovingPrices alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd.

U bent verboden van:

 • Het schenden of proberen te schenden van de veiligheid van de site LovingPrices;

 • Het gebruik van een apparaat, software of routine om de goede werking van de site LovingPrices te verstoren of trachten te verstoren;

 • Het gebruiken of proberen te gebruiken van een motor, software, hulpmiddel, agent of ander apparaat of mechanisme (behalve de zoekmechanismen die door LovingPrices of andere webbrowsers van derden worden verstrekt) om op de site LovingPrices te navigeren of te zoeken.

4. Sites van Derden

LovingPrices staat gebruikers toe om commentaar, feedback, inzendingen, suggesties, vragen, beoordelingen, en andere inhoud via de site LovingPrices ("Inhoud") in te dienen en te delen. Inhoud moet in het Engels geschreven zijn.

Door Inhoud in te dienen, garandeert u dat (1) u de enige auteur en eigenaar van de Inhoud bent; (2) u minstens 18 jaar oud bent of indien u jonger bent dan 18, u minstens 13 jaar oud bent en uw inzending gebeurde onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd die ermee instemt gebonden te zijn door deze Overeenkomst; en (3) het gebruik van de Inhoud die u levert geen enkele voorwaarde van deze Overeenkomst zal schenden en geen schade zal berokkenen aan een persoon of entiteit.

A. Licentieverlening voor ingediende inhoud

Als u iets naar de site LovingPrices stuurt, verleent u automatisch, of garandeert u dat de eigenaar van die inhoud LovingPrices uitdrukkelijk een royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, onbeperkte, niet-exclusieve licentie heeft verleend om de communicatie of het inhoudsmateriaal te gebruiken, te reproduceren, er afgeleide werken van te maken, te wijzigen, te publiceren, te bewerken, te vertalen, te distribueren, uit te voeren en weer te geven in om het even welke media of medium, of om het even welke vorm, formaat, of forum die nu bekend zijn of later zullen worden ontwikkeld. LovingPrices mag zijn rechten in sublicentie geven via meerdere lagen van sublicenties. U zou geen Inhoud aan ons moeten voorleggen die u niet aan ons in licentie wenst te geven. LovingPrices is en zal niet verplicht zijn (1) om enige Inhoud vertrouwelijk te houden; (2) om enige compensatie voor enige Inhoud te betalen; of (3) om op enige Inhoud van gebruikers te reageren. U verleent LovingPrices het recht om de naam die u indient te gebruiken in verband met enige Inhoud.

B. Verboden Inhoud

U verklaart en garandeert dat u de volgende Inhoud niet zult indienen:

a) Inhoud die onjuist, onnauwkeurig of misleidend is;

b) Inhoud die uw volledige naam of namen bevat, of enige andere vertrouwelijke identificeerbare informatie van uzelf of anderen;

c) Content die in strijd is met lokale, nationale, federale of internationale wet- en regelgeving;

d) Content die inbreuk maakt op de rechten van anderen, waaronder octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, publiciteits- of privacyrechten;

e) Inhoud die onwettig, obsceen, denigrerend, lasterlijk, bedreigend, kwellend, beledigend, lasterlijk, hatelijk of beschamend is voor een andere persoon of entiteit zoals bepaald door LovingPrices naar eigen goeddunken;

f) Reclame, verzoeken of spam links naar andere websites of individuen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LovingPrices;

g) Kettingbrieven of piramidespelen;

h) Inhoud die zich voordoet als een ander bedrijf, persoon of entiteit, inclusief LovingPrices, zijn verwante entiteiten, werknemers en agenten;

i) Inhoud die virussen of andere schadelijke computercode bevat;

j) Inhoud die een individu of groep van individuen slachtoffert, treitert, vernedert of intimideert op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap;

k) Inhoud die u heeft gecompenseerd of enige compensatie heeft ontvangen van een derde partij, tenzij anders schriftelijk geautoriseerd door LovingPrices;

l) Inhoud die enig beleid overtreedt dat op de site LovingPrices is geplaatst, of het gebruik van de site LovingPrices door anderen belemmert.

*Hoewel LovingPrices niet alle inhoud kan controleren, begrijpt u dat LovingPrices het recht heeft, maar niet de verplichting, om de inhoud van de site LovingPrices te controleren om naleving van deze overeenkomst en andere bedrijfsregels vast te stellen die van tijd tot tijd door LovingPrices kunnen worden vastgesteld. LovingPrices heeft het recht, naar eigen goeddunken, om inhoud die is ingediend, verplaatst, verwijderd, of geweigerd te plaatsen op de site LovingPrices om welke reden dan ook, inclusief schending van deze overeenkomst, hetzij om wettelijke of andere redenen. Niettegenstaande dit recht van ons, bent u alleen verantwoordelijk voor enige Inhoud die u indient, en u gaat akkoord om LovingPrices en zijn filialen te vrijwaren voor alle vorderingen die voortvloeien uit enige Inhoud die u indient.

5. Orderaanvaarding en facturering

Alle verstrekte factureringsgegevens moeten waarheidsgetrouw en accuraat zijn. Het verstrekken van onwaarheidsgetrouwe of onjuiste informatie vormt een schending van deze Overeenkomst en kan leiden tot annulering van de bestelling. Alvorens een bestelling te aanvaarden, kunnen wij u ook om bijkomende informatie vragen. Wij behouden ons het recht voor een bestelling te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook, met inbegrip van beperkingen van de voor aankoop beschikbare hoeveelheden, onnauwkeurigheden of fouten in de product- of prijsinformatie, of problemen die door onze krediet- en fraudebestrijdingsafdeling zijn vastgesteld. Als uw bestelling wordt geannuleerd nadat het bedrag op uw creditcard (of andere betaalrekening) in rekening is gebracht, zullen wij uw creditcard (of andere toepasselijke betaalrekening) crediteren ter hoogte van het bedrag dat in rekening is gebracht. Wij zullen contact met u opnemen als uw bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd of als aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te accepteren. LovingPrices kan om een pre-autorisatie vragen voor sommige bestellingen die online met een credit- of debitcard worden geplaatst. Deze pre-autorisatie zal niet aan u in rekening worden gebracht, maar uw kaartuitgever kan dit bedrag voor een korte periode vasthouden. Uw kaartverstrekker bepaalt hoe lang de preautorisatie wordt vastgehouden. Wij doen dit om er zeker van te zijn dat de kaartgegevens nog geldig zijn en dat u over voldoende geld beschikt om de transactie te voltooien.

Door uw aankoop aan het einde van het betalingsproces te bevestigen, gaat u akkoord met de acceptatie en betaling van het/de artikel(en). Lees ook de LovingPrices "Betaalmethoden"

6. Prijsinformatie

LovingPrices kan de prijs van een artikel pas bevestigen nadat uw bestelling is geplaatst. Prijsfouten kunnen voorkomen op de site LovingPrices of via LovingPrices marktplaats retailers. LovingPrices behoudt zich het recht voor om bestellingen met prijsfouten te annuleren, zonder verdere verplichtingen aan u, zelfs na ontvangst van een orderbevestiging of verzendbericht van LovingPrices. LovingPrices kan, naar eigen goeddunken, ofwel contact met u opnemen voor instructies of uw bestelling annuleren en u van een dergelijke annulering op de hoogte stellen. Prijzen voor producten kunnen anders zijn op de site LovingPrices of op LovingPrices - mobiele toepassingen (prijzen en beschikbaarheid blijven onderworpen aan bevestiging bij het afrekenen voor mobiele gebruikers).

7. Kortingsacties

Kortingsacties zijn beperkt tot bepaalde perioden en kunnen met of zonder kennisgeving verlopen of stopgezet worden.

8. Verzending en levering

LovingPrices zal geaccepteerde bestellingen met de grootst mogelijke spoed doch uiterlijk binnen 30 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Bovenstaande voorwaarden kunnen afwijken in geval van OVERMACHT (19.1)

Zodra wij een bestelling ontvangen, wordt deze zo snel mogelijk via ons automatisch systeem verwerkt om de tijd voor bestelling en verzending zo kort mogelijk te houden. Helaas kunnen wij, ondanks onze beste inspanningen en toewijding, niet altijd voorkomen dat een enkel pakket vertraging oploopt tijdens het transport. Om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd is om het pakket te laten aankomen, hebben al onze klanten 3 maanden na de officiële levertijd de tijd om ons te laten weten of de bestelling nog steeds niet is aangekomen. Zodra deze periode is verstreken, is het niet langer mogelijk om de bestemming van de pakketten te onderzoeken, dus het is belangrijk dat u ons dit tijdig laat weten.

Zodra deze periode is verstreken, kunnen wij helaas geen geld meer teruggeven of opnieuw verzenden.

9. Retourzendingen en garantie

De producten kunnen door particuliere klanten worden geretourneerd binnen 100 kalenderdagen vanaf de leveringsdatum van de producten. Indien de levering van een product uit meerdere zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste deelzending heeft ontvangen. Leveringen aan bedrijven zijn uitgesloten van ons retourbeleid. Alleen wanneer LovingPrices het (de) geretourneerde product(en) in perfecte staat en originele verpakking ontvangt, kan binnen 14 dagen een terugbetaling van de volledige kosten* van de aankoop per bankoverschrijving worden voldaan.

Hoewel een terugbetaling van de "retourverzendkosten" al dan niet mogelijk is, hangt af van het land.

Uitgesloten van retourzendingen:

 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te retourneren en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 • Producten die door hun aard na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 • Alcoholische dranken waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;

 • Verzegelde audio- en video-opnamen en computersoftware, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen daarop;

 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen indien: met de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;

 • En de consument heeft verklaard dat hij zijn recht op terugzending zal verliezen.

Verkeerde, defecte, beschadigde of onvolledige producten:

Wanneer de klant een verkeerd, defect, beschadigd of onvolledig product heeft ontvangen, moet een retourformulier via het klantenserviceportaal worden verstuurd met foto's van het ontvangen product.

Garantie: LovingPrices biedt een garantie van een jaar op al haar producten.

Om een garantieclaim te behandelen, heeft LovingPrices een melding per e-mail nodig aan: [email protected], met vermelding van de reden van de claim, het ordernummer (dit is essentieel om de aankoop te kunnen lokaliseren), de manier factuur en foto's van de beschadigde of onjuiste producten om de situatie te beoordelen.

10. Informatie verstrekt op LovingPrices

LovingPrices en onze klanten plaatsen een verscheidenheid van materiaal op de site LovingPrices met inbegrip van maar niet beperkt tot, koopwaarinformatie, productbeschrijvingen, beoordelingen, commentaar en in store nu informatie (collectief, "Materialen"). De Materialen binnen 7 kalenderdagen "Procedure voor het retourneren van uw bestelling die op de site LovingPrices" verschijnen zijn alleen voor educatieve en informatieve doeleinden. Ondanks onze inspanningen om nuttige en nauwkeurige informatie te verstrekken, kunnen er van tijd tot tijd fouten in voorkomen. Voordat u handelt naar aanleiding van informatie die u op de site LovingPrices heeft gevonden, dient u alle feiten die belangrijk zijn voor uw beslissing te bevestigen. LovingPrices en zijn informatieverstrekkers geven geen garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, bruikbaarheid, of volledigheid van de informatie op de site LovingPrices is niet verantwoordelijk voor, en kan de prestaties niet garanderen van, goederen en diensten die door onze adverteerders of anderen naar wier sites wij linken, worden verstrekt. De productinformatie op de site LovingPrices kan verschillen van de informatie op de productmaterialen als gevolg van veranderingen in de fabrikant. Als u vindt dat een product niet is zoals beschreven, is uw enige remedie om het terug te sturen in ongebruikte staat (met uitzondering van producten die niet in aanmerking komen voor teruggave).

LovingPrices, ITS AFFILIATES, AND AGENTS ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR ANY CONSEQUENCE RELATING DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY ACTION OR INACTION YOU TAKE BASED ON THE MATERIALS LOCATED ON ANY OF THE SITE LovingPrices

11. Export- en importbeleid

U erkent dat sommige goederen gelicentieerd of verkocht op de site LovingPrices onderhevig zijn aan de douane en export controle wetten en voorschriften van Hong Kong SAR, China en kunnen ook onderhevig zijn aan de douane en export wetten en voorschriften van het land waar de producten worden vervaardigd en/of ontvangen en gaat ermee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke wetten. Door het importeren, kopen of gebruiken van producten van de site LovingPrices, gaat u ermee akkoord zich te houden aan de toepasselijke wetten, regels en voorschriften van bovengenoemde autoriteiten.

Alle bestellingen worden verzonden vanuit magazijnen in China. Verzending van alle pakketten zijn inclusief alle exportkosten! Bij het bestellen bij LovingPrices worden de bij de producten behorende prijzen in rekening gebracht en eventueel verhoogd met verzendkosten. De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor de invoer van de geleverde goederen en aansprakelijk voor alle kosten van invoerbelastingen, invoerafhandelingskosten en BTW bij de aankoop van producten van LovingPrices.

12. Intellectueel Eigendom

Alle auteursrechten, handelsmerken, trade dress, andere intellectuele eigendom en materialen, inclusief pagina kopteksten, afbeeldingen, tekst, illustraties, formaten, logo's, ontwerpen, pictogrammen, foto's, geschreven en andere materialen (collectief, de "IP") zijn eigendom van, worden gecontroleerd of in licentie gegeven door LovingPrices, een van haar filialen of door derden die hun materialen in licentie hebben gegeven aan LovingPrices en zijn beschermd door Hong Kong SAR, China en internationale handelsmerk en auteursrecht wetten. U mag het IP en al het andere materiaal dat op de site LovingPrices wordt weergegeven alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik openen, bekijken, downloaden en afdrukken; op voorwaarde echter dat u (1) alle auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsaanduidingen op al het IP behoudt; (2) het IP op geen enkele manier wijzigt of verandert; en (3) het IP niet op een commerciële manier aan een derde verstrekt of ter beschikking stelt. Geen licentie, recht, titel of belang in materialen of software wordt aan u overgedragen als gevolg van uw gebruik van de site LovingPrices of uw toegang tot, bekijken, downloaden of afdrukken van de IP. U mag de IP, de site LovingPrices of verwante software op geen enkele manier, geheel of gedeeltelijk, reproduceren (behalve zoals hierboven vermeld), publiceren, verzenden, verdelen, weergeven, wijzigen, er afgeleide werken van maken, verkopen of deelnemen aan enige verkoop van of exploiteren. Alle software gebruikt op de site LovingPrices is eigendom van LovingPrices of zijn leveranciers en beschermd door Hong Kong SAR, China en internationale auteursrechtwetten. De IP en software op de site LovingPrices mag alleen worden gebruikt als een bron om te winkelen.

Elk ander gebruik, met inbegrip van de reproductie, wijziging, distributie, transmissie, herpublicatie, weergave of uitvoering, van het IP op deze site is strikt verboden. De compilatie (d.w.z. het verzamelen, ordenen en assembleren) van alle IP op de site LovingPrices is het exclusieve eigendom van deze site exploitant en wordt ook beschermd door Hong Kong SAR, China en internationale copyright wetten.

LovingPrices namen en logo's, en alle andere grafische voorstellingen, logo's, pagina kopteksten, knop iconen, scripts, en service namen opgenomen in of beschikbaar gesteld via een van de site LovingPrices zijn handelsmerken of trade dress van deze site operator in Hong Kong SAR, China en andere landen. Alle andere merken zijn het eigendom van hun respectieve bedrijven.

13. Kleuren

Wij hebben aanzienlijke inspanningen gedaan om de kleuren van producten die op de site LovingPrices verschijnen nauwkeurig weer te geven. Echter, aangezien de werkelijke kleuren die u ziet afhankelijk zijn van uw monitor, kunnen wij niet garanderen dat de weergave van een kleur op uw monitor de werkelijke kleur of afwerking van het product nauwkeurig zal weergeven.

14. Privacybeleid

Bij LovingPrices, nemen wij uw privacy ernstig. Wij verzamelen klanteninformatie in een poging om uw winkelervaring te verbeteren en u te informeren over onze producten en promoties. Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke informatie niet aan derden, maar wij kunnen uw informatie onder bepaalde omstandigheden delen die hieronder zullen worden uiteengezet. Dit beleid behandelt hoe wij omgaan met de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen en ontvangen. Persoonlijke informatie is informatie over u, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en andere informatie die niet anderszins publiekelijk beschikbaar is. Als u vragen hebt over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen via het klantenserviceportaal.

Wijzigingen in ons privacybeleid zullen worden bijgewerkt op onze website. U kunt revisies controleren door te kijken naar de datum van de revisie boven aan het beleid.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen alleen uw naam, postadres en telefoonnummer wanneer u een product koopt. Lees ook onze aparte "Privacyverklaring"

WELKE INFORMATIE WE NIET VERZAMELEN

Wij verzamelen geen credit card informatie en zien uw credit card nummers op geen enkel punt in het aankoopproces. Alle credit card transacties worden verwerkt via Payment providers.

Wij verzamelen ook niet de e-mailadressen van uw vrienden wanneer u een verlanglijstje naar uw vrienden stuurt.

HOE UW INFORMATIE WORDT GEBRUIKT

Wanneer u een bestelling plaatst, of een aankoop doet bij LovingPrices, gebruiken wij uw persoonlijke informatie om uw bestelling te verwerken. Wij sturen u een e-mail om uw bestelling te bevestigen of kunnen contact met u opnemen per telefoon, post, of e-mail als wij andere vragen hebben over uw bestelling of aankoop. Wanneer u een bestelling plaatst of een aankoop doet, zullen wij uw e-mail- en postadres gebruiken om u informatie over onze producten en promoties te sturen.

LovingPrices zal uw informatie nooit aan derden verkopen. In het onwaarschijnlijke geval van een verkoop van sommige of al onze zaken, zal LovingPrices uw persoonlijke informatie aan een koper onthullen die zich aan de voorwaarden van dit privacybeleid zal houden. Wij behouden ons het recht voor om informatie over u bekend te maken zoals vereist door de wet, in antwoord op wettelijke processen en wetshandhavingsverzoeken, en zoals nodig om het eigendom, de belangen en de rechten van LovingPrices te beschermen.

BEZOEKERS UIT DE EUROPESE UNIE?

Dit gedeelte van het Privacybeleid is alleen van toepassing als u onze Site of diensten die onder dit Privacybeleid vallen gebruikt vanuit een land dat een lidstaat is van de Europese Unie, en is een aanvulling op de informatie in dit Privacybeleid.

Behoudens beperkingen in de toepasselijke wetgeving, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, en om te verzoeken om toegang tot, portabiliteit, rectificatie en wissing van uw eigen persoonsgegevens. Wanneer het gebruik van uw informatie is gebaseerd op toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan.

Verzoeken hiertoe dienen te worden ingediend door contact met ons op te nemen:

a) Inhoud die onjuist, onnauwkeurig of misleidend is;

[email protected]

HOE U UW INFORMATIE KUNT INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

U kunt uw gegevens wijzigen door in te loggen op uw account op LovingPrices of u kunt ons vragen uw persoonlijke gegevens bij te werken of te verwijderen door contact met ons op te nemen via het klantenserviceportaal. Zorg ervoor dat u uw e-mailadres en volledige naam vermeldt.

HOE U KEUZES KUNT MAKEN OVER HET ONTVANGEN VAN PROMOTIONELE COMMUNICATIE

Bij aankoop, kunt u ermee instemmen om te worden toegevoegd aan onze mailinglijst. Als u geen informatie wilt ontvangen om uw winkelervaring te verbeteren, volg dan de instructies onderaan de e-mail die u ontvangt om u automatisch van onze mailinglijst te halen. U kunt ook contact met ons opnemen via het klantenserviceportaal. Merk op dat wanneer u een aankoop bij ons doet, wij uw bestelling per e-mail zullen blijven bevestigen. Daarnaast kan het nodig zijn dat wij telefonisch, per e-mail of per post contact met u opnemen met andere vragen over uw bestelling.

BESCHERMING VAN DE PRIVACY VAN KINDEREN

LovingPrices zal nooit bewust persoonlijk identificeerbare informatie vragen van iedereen onder de leeftijd van 13 zonder voorafgaande controleerbare ouderlijke toestemming. Als wij erachter komen dat een klant van LovingPrices jonger is dan 13 jaar, zullen wij alle persoonlijk identificeerbare informatie over die persoon uit onze bestanden verwijderen.

OVER COOKIES

Een cookie is een klein bestand dat websites op de harde schijf van uw computer opslaan wanneer u hun site bezoekt. Een cookie kan informatie bevatten zoals een uniek identificatienummer dat websites gebruiken om bij te houden welke pagina's u op hun site bezoekt. LovingPrices gebruikt cookies maar zal nooit persoonlijk identificeerbare informatie in uw cookie opslaan. Wij gebruiken cookies om uw winkelervaring te verbeteren. Cookies stellen ons in staat om uw bestelling te volgen terwijl u winkelt op onze site.

U kunt cookies weigeren door ze uit te schakelen in uw browser, maar als u cookies uitschakelt, kunnen wij uw bestelling niet volgen met ons winkelkarretjessysteem, en kunt u contact met ons opnemen via het klantenserviceportaal.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN DIENSTEN

LovingPrices kan links naar andere sites bevatten. Wij hebben geen controle over het privacybeleid of de praktijken van deze websites. U zou dat beleid moeten lezen alvorens enige persoonlijke informatie te verstrekken.

LovingPrices is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de praktijken van om het even welke verbonden websites, en wij verstrekken deze links uitsluitend voor het gemak en de informatie van onze bezoekers.

Door onze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van deze informatie door LovingPrices Veranderingen in ons privacybeleid zullen hier worden bijgewerkt zodat u altijd op de hoogte bent van welke informatie wij van u verzamelen, hoe wij deze informatie gebruiken, en onder welke omstandigheden wij deze vrijgeven

15. Aangesloten links

Sommige van de links op deze website kunnen gelieerde links zijn. LovingPrices kan deelnemen aan een advertentieprogramma dat is ontworpen om partnersites te voorzien van links op LovingPrices-webpagina's, om een ​​commissie te verdienen door te linken naar sites of producten van derden. Dit heeft geen invloed op de prijs van producten van derden. Als u een product koopt via een aangesloten link, zijn uw kosten hetzelfde. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

16. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord LovingPrices en haar filialen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, kosten en uitgaven, inclusief honoraria van advocaten, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de site LovingPrices of een schending door u van deze Overeenkomst.

17. Beëindiging

Deze Overeenkomst is van kracht tenzij en totdat deze wordt beëindigd door ofwel u of LovingPrices. U kunt deze Overeenkomst op elk ogenblik beëindigen, op voorwaarde dat u elk verder gebruik van de site LovingPrices stopzet. LovingPrices kan deze overeenkomst ook op elk ogenblik beëindigen en kan dit onmiddellijk doen zonder voorafgaande kennisgeving, en dienovereenkomstig u de toegang tot de site LovingPrices ontzeggen, als in LovingPrices's eigen goeddunken u zich niet aan enige voorwaarde of bepaling van deze overeenkomst houdt. Bij beëindiging van deze overeenkomst door u of LovingPrices, moet u onmiddellijk alle materialen vernietigen die gedownload of anderszins verkregen zijn van de site LovingPrices, evenals alle kopieën van dergelijke materialen, hetzij gemaakt onder deze overeenkomst of anderszins.

De volgende secties blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst: "Gebruik van de site LovingPrices", "Indienen van Inhoud", "Orderaanvaarding en Facturering", "Prijsinformatie", "Informatie verstrekt op de site LovingPrices", "Exportbeleid", "Intellectueel Eigendom", "Vrijwaring", "Beëindiging", "Disclaimer", "Beperking van Aansprakelijkheid", "Privacy", en "Algemeen."

18. Disclaimer

DEZE SITE WORDT DOOR LovingPrices VERSTREKT OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. LovingPrices VERKLAART GEEN REPRESENTATIES OF GARANTIES VAN ANDERE GARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE SITE LovingPrices OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, OF PRODUCTEN INCLUSIEF OP DE SITE LovingPrices. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ONTKENT LovingPrices ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN DOELMATIG DOEL. ZONDER HET VOLGENDE TE BEPERKEN, VERWIJST LovingPrices ZICH VAN ENIGE EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, VOOR ENIGE MERKWIJZE DIE OP DE SITE LovingPrices WORDT AANBODEN. U ERKENT DOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE LovingPrices, dat UW GEBRUIK VAN DE SITE LovingPrices OP UW EIGEN RISICO IS. DEZE DISCLAIMER IS NIET VAN TOEPASSING OP ENIGE PRODUCTGARANTIE AANGEBODEN DOOR DE FABRIKANT VAN HET ITEM. DEZE DISCLAIMER VORMT EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DEZE OVEREENKOMST. SOMMIGE STATEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP HOE LANG EEN IMPLICIETE GARANTIE DUURT, DUS DE VOORGAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

19. Beperking van aansprakelijkheid

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN EN ONDER GEEN ENKELE WETTELIJKE OF EQUITABELE THEORIE, WANNEER IN TORT, CONTRACT, STRICT LIABILITY OF ANDERE WIJZE, ZAL LovingPrices OF EEN VAN HUN AFFILIATEN, WERKNEMERS, DIRECTEURS, OFFICENTIERS, AGENTSCHAPPEN, VENDORS OF LEVERANCIERS AAN U OF AAN ANDERE PERSONEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EEN INDIRECT, SPECIALE, INCIDENTELE OF CONSEQUENTIËLE VERLIES OF SCHADE VAN ANDERE NATUREN VEROORZAAKT VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE LovingPrices SITES, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR VERLOREN WINST, VERLOREN GOEDWILL, VERLIES VAN GEGEVENS, WERKONDERBREKING, NAUWKEURIGHEID VAN RESULTATEN, OF COMPUTERSTORING OF -STORING, EVEN ALS EEN GETROKKEN VERTEGENWOORDIGER VAN LovingPrices IS GEADVISITEERD OF ZOU HEBBEN GEKEND VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE. ONDER VOORBEHOUD VAN HET VOLGENDE, ZAL LovingPrices IN GEEN GEVAL MEER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE DAN DE DOOR U BETALDE VERGOEDINGEN IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE LovingPrices SITES GEDURENDE DE ZES MAANDEN PERIODE VOORAFGAANDE AAN DE DATUM WAAROP DE SCHADE OPTREDE.

20. Algemeen en overmacht

Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere overeenkomsten en verklaringen tussen hen. De koppen in deze Overeenkomst dienen uitsluitend ter referentie en definiëren of beperken op geen enkele wijze de reikwijdte van de sectie. Indien een bepaling van deze overeenkomst om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling alleen worden hervormd in de mate die nodig is om deze afdwingbaar te maken en zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht blijven. Het nalaten van LovingPrices om te handelen met betrekking tot een schending van deze Overeenkomst door u of anderen vormt geen verklaring van afstand en zal de rechten van LovingPrices met betrekking tot een dergelijke schending of eventuele volgende schendingen niet beperken. Deze Overeenkomst zal worden beheerst door en geïnterpreteerd onder Hong Kong SAR, China recht zonder inachtneming van conflicten van wettelijke bepalingen. Elke actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of uw gebruik van de site LovingPrices moet worden gebracht in de hoge rechtbanken van Hong Kong SAR, China en u stemt in met de exclusieve persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken.

DEZE BEPALING ONTNEEMT CONSUMENTEN UIT DE EUROPESE UNIE NIET DE BESCHERMING DIE GEBODEN WORDT DOOR DWINGENDE BEPALINGEN IN DE WETTEN VAN HET LAND VAN VERBLIJF, WAT BETEKENT DAT CONSUMENTEN UIT DE EUROPESE UNIE RECHT HEBBEN OP ALLE RELEVANTE RECHTEN ONDER DE WETTEN VAN HET LAND VAN VERBLIJF.

19.1 OVERMACHT

Geen van de partijen is aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst voor zover een dergelijke tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door een geval van Overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere gebeurtenis die redelijkerwijs buiten de macht van een partij valt en die door zijn aard niet kon worden voorzien, of, indien hij kon worden voorzien, onvermijdelijk was, met inbegrip van stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsconflicten (waarbij eigen werknemers of werknemers van derden betrokken zijn), storingen in energiebronnen of transportnetwerken, natuurrampen, oorlog, terrorisme, rellen, burgerlijke onlusten, inmenging door burgerlijke of militaire autoriteiten, nationale of internationale calamiteiten, gewapende conflicten, kwaadwillige beschadiging, defecten aan installaties of machines, nucleaire, chemische of biologische besmetting, sonische dreun, explosies, instorting van bouwstructuren, branden, overstromingen, stormen, aardbevingen, verlies op zee, epidemieën of soortgelijke gebeurtenissen, natuurrampen of extreem ongunstige weersomstandigheden, of het in gebreke blijven van leveranciers of onderaannemers.

21. Procedure voor het indienen van een claim wegens inbreuk op het auteursrecht

Wij respecteren het intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd en toegankelijk is op de site LovingPrices op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, neem dan contact met ons op om mogelijke inbreuk op het auteursrecht te melden op: [email protected]

Mogelijke inbreuk op intellectuele eigendoms- of modelrechten in het land van invoer: De klant is persoonlijk aansprakelijk voor de import indien bekend was dat de betreffende producten kopieën zouden kunnen zijn van producten in het land van import waarop geregistreerde eigendoms- of modelrechten lokaal geldig zijn.

Identiteit van het bedrijf:

Mediapress Ltd.
Adres: Room D, Unit 2004, 20/F, Wing Tuck Commercial Centre, 177-183 Wing Lok Street, Sheung Wan HK, Hong Kong SAR.

Opmerking: Dit adres is niet geschikt als retouradres. Om uw product te retourneren, kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Laatst bijgewerkt op 01 juli 2019.

Dit is een Google vertaling van de origineel in het Kantonees geschreven geldige versie van de LovingPrices "Aanvraag en acceptatie van de Algemene Voorwaarden".

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De Cantonese versie prevaleert in geval van afwijkende interpretatie tussen deze teksten.

De originele Cantonese versie kan worden opgevraagd bij: [email protected]

Het is voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten te registreren via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Indien uw klacht elders nog niet in behandeling is, staat het u vrij uw klacht in te dienen via het platform van de Europese Unie.

LovingPrices. Alle rechten voorbehouden.

Gratis verzending

Wij bieden gratis verzending voor alle producten

100 dagen retour

Als je niet tevreden bent, kun je binnen 100 dagen retourneren

Lage prijzen

Tot 40% korting en elke week nieuwe deals

5 miljoen producten

Met meer dan 5 miljoen producten vindt je gegarandeerd iets leuks